کارگاه آموزشی تعمیر و نگهداری تجهیزات دندانپزشکی 1397/04/27

کارگاه آموزشی تعمیر و نگهداری تجهیزات دندانپزشکی

 
دانشگاه آزاداسلامی واحد ارومیه در نظر دارد در شهریور ماه سال 1397دوره ای به مدت 40 ساعت برگزار نماید