کارگاه آموزشی تعمیر و نگهداری تجهیزات دندانپزشکی

کارگاه آموزشی تعمیر و نگهداری تجهیزات دندانپزشکی

 
دانشگاه آزاداسلامی واحد ارومیه در نظر دارد در آذر ماه 1397
دوره ای به مدت 40 ساعت برگزار نماید