برگزاری کارگاه آموزشی رباتیک و برنامه نویسی

به همراه پکیج آموزشی و وسایل مورد نیازبرای دانشجویان