برگزاری کارگاه آموزشی رباتیک و برنامه نویسی 1397/02/15

به همراه پکیج آموزشی و وسایل مورد نیازبرای دانشجویان