زمان برگزاری داوردی حقوقی پیشرفته یک 1397/04/07

تاریخ  برگزاری نیمه دوم تیر ماه  1397مکان برگزاری : خیابان شهید بهشتی ، دانشکده انسانی  دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه (مرکزی)  سالن  دفاع