برگزاری کارگاه آموزشی دوره داوری مقدماتی 2 1397/01/22