زمان برگزاری داوردی حقوقی مقدماتی 2 1397/03/08

تاریخ  برگزاری12 و 13 خرداد ماه  1397

شنبه  از ساعت 15:00 الی 18:30

یکشنبه  از ساعت 15:00 الی  18:30

مکان برگزاری : خیابان شهید بهشتی ، دانشکده انسانی  دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه (مرکزی)  سالن  دفاع