زمان برگزاری داوردی حقوقی پیشرفته یک 1397/06/17

تاریخ برگزاری
 
ساعت : 16تا 20

بیستم و بیست یکم شهریور ماه 1397


مکان برگزاری : خیابان شهید بهشتی ، دانشکده انسانی  دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه (مرکزی)  سالن  دفاع