دوره های آموزشی مهارتی_کاربردی ویژه مخاطبان سازمان صنعت ، معدن، تجارت استان توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه برگزار میشود

پیرو برگزاری جلسات متعدد انجام شده با مسئولین کشوری واستانی وزارت صنعت ، معدن و تجارت مبنی بر برگزاری دوره های تخصصی _ کاربردی کوتاه مدت برای مخاطبان سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه ، در مرحله اول 7 دوره آموزشی مشروحه ذیل پیشنهاد و برگزار میشود لذا علاقمندان شرکت در این دروه ها به قسمت مربوطه مراجعه کرده وثبت نام نمایند .

 

آشنایی با شرایط اضطراری و نحوه واکنش و مقابله با آنها

آشنایی با ابزارهای کنترول و مدیریت ریسک

بهبود بهره وری از طریق کاهش ضایعات

روش های ورود به بازار های صادراتی


تکنیک های جذب مشتری و ارتقا فروش

بهداشت روانی در محیط کار

برنامه ربزی استراتژیک


 

 

                                                                                                                                                                                                          باتشکر

                                                                                                                                                                                اداره توانمند سازی دانشگاه ازاد اسلامی واحد ارومیه