برگزاری کارگاه آموزشی دوره داوری مقدماتی 1 1397/04/07