برگزاری کارگاه آموزشی دوره داوری مقدماتی 1396/08/30

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه در نظر دارد دوره ای با عنوان  (دوره داوری مقدماتی ) جهت دانشجویان حقوق و علوم قضایی در آذر ماه سال 96 برگزار نماید.