لیست رشته های کارشناسی نا پیوسته بدون آزمون 1396/05/11

ردیف نام رشته مقطع
1 علوم آزمایشگاهی کارشناسی ناپیوسته
2 تربیت معلم ادبیات فارسی کارشناسی ناپیوسته
3 آموزش زبان انگلیسی کارشناسی ناپیوسته
4 آموزش وپرورش ابتدایی کارشناسی ناپیوسته
5 مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته
6 مدیریت بیمه کارشناسی ناپیوسته
7 علمی کاربردی حسابداری کارشناسی ناپیوسته
8 تربیت دبیر تربیت بدنی کارشناسی ناپیوسته
9 آموزش ریاضی کارشناسی ناپیوسته
10 مهندسی تکنولوژی الکترونیک کارشناسی ناپیوسته
11 مهندسی تکنولوژی برق قدرت کارشناسی ناپیوسته
12 مهندسی تکنولوژی انرم افزار کامپیوتر کارشناسی ناپیوسته
13 مهندسی تکنولوژی سخت افزار کامپیوتر کارشناسی ناپیوسته
14 مهندسی تولیدات دامی کارشناسی ناپیوسته
15 علمی کاربردی معماری کارشناسی ناپیوسته
16 مهندسی تکنولوژی معماری کارشناسی ناپیوسته
17 مهندسی تکنولوژی عمران کارشناسی ناپیوسته
18 مهندسی اجرایی عمران کارشناسی ناپیوسته