لیست رشته های کارشناسی پیوسته بدون آزمون 1396/05/11

ردیف   نام رشته مقطع ردیف نام رشته مقطع
1 اقتصاد بازرگانی کارشناسی پیوسته 20 زیست شناسی بیوفیزیک کارشناسی پیوسته
2 اقتصادنظری کارشناسی پیوسته 21 زیست شناسی علوم سلولی کارشناسی پیوسته
3 علوم تربیتی کارشناسی پیوسته 22 مهندسی برق کارشناسی پیوسته
4 علوم قضایی کارشناسی پیوسته 23 معماری کارشناسی پیوسته
5 تاریخ تمدن اسلامی کارشناسی پیوسته 24  مهندسی عمران کارشناسی پیوسته
6 تربیت بدنی کارشناسی پیوسته 25  مهندسی عمران آب کارشناسی پیوسته
7 مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی پیوسته 26 مهندسی پزشکی کارشناسی پیوسته
8 حسابداری کارشناسی پیوسته 27 زبان فرانسه کارشناسی پیوسته
9 حقوق کارشناسی پیوسته 28 علوم کامپیوتر کارشناسی پیوسته
10 روانشناسی کارشناسی پیوسته 29 علوم مهندسی-مهندسی محاسباتی کارشناسی پیوسته
11 زبان وادبیات انگیلسی کارشناسی پیوسته 30 علوم مهندسی-مهندسی زیست محیطی کارشناسی پیوسته
12 زمین شناسی کارشناسی پیوسته 31 علوم مهندسی- ریاضی مهندسی کارشناسی پیوسته
13 فیزیک کارشناسی پیوسته  
14 زیست شناسی میکروبیولوژی کارشناسی پیوسته  
15 زیست شناسی بیوشیمی کارشناسی  
16 مهندسی مکانیک کارشناسی  
17 مهندسی کامپیوتر نرم افزار کارشناسی  
18 مهندسی کامپیوتر-فناوری اطلاعات کارشناسی  
19 مهندسی فناوری اطلاعات کارشناسی