تمدید انتخاب واحد تا روز یکشنبه 22 بهمن 1396/11/16

به اطلاع دانشجویان جامانده از انتخاب واحد می رساند جهت تسریع در عمل انتخاب واحد خود اقدام نمایند.به دلیل کنترل زمانبندی ثبت نام توسط سازمان مرکزی براین اساس از ساعت 24 تاریخ 22 بهمن امکان انتخاب واحد به هیچ عنوان امکانپذیر نخواهد بود.
آخرین مهلت انتخاب واحد ساعت 24 یکشنبه 22 بهمن