رفع مشکل لیست دروس ارایه شده و شروع انتخاب واحد 1396/11/07

مشکل لیست درس ارایه شده حل شد و تمامی دروس قابل رویت است .