پروژه ساخت و نصب دو دستگاه پله فرار خوابگاه دانشجویی خواهران 1396/02/20

پروژه ساخت و نصب دو دستگاه پله فرار خوابگاه دانشجویی خواهران واقع در سایت آیت الله هاشمی رفسنجانی (ره) با هزینه ای حدود 1/600/000/000 ریال که عملیات اجرایی آن در تاریخ 95/12/25 آغاز گردیده و در خرداد ماه سال جاری به بهره برداری خواهد رسید. در اثنای پروژه ساخت پله فرار خوابگاه دانشجویی خواهران ، نصب تجهیزات و دستگاه های تندرستی محوطه خوابگاه در برنامه کاری این حوزه می باشد.