پوشش پل روگذر عابر پیاده 1395/11/26

پوشش پل روگذر عابر پیاده مقابل سایت 3 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه به متراژ حدود 200 مترمربع انجام یافت.