راهنمای نحوه واریز شهریه

دانلود راهنمای واریز شهریه 

شهریه متغبر به صورت های زیر قابل پرداخت می باشد
 *نقدی از طریق پرداخت الکترونیکی 
* اخذ وام از صندوق رفاه   دانلود فرم وام صندوق رفاه     
* تقسیط با اخذ چک توسط اداره شهریه   دانلود فرم تقسیط