متمم بخشنامه دفاع دکتری تخصصی 1400/03/17


متممم بخشنامه دفاع دکتری تخصصی در تاریخ 1400/3/17 صادر گردید.


موارد مهم درج شده در متمم:
  1. اگر دانشجو 5 امیاز پژوهشی جهت دفاع کسب نموده باشد، الزام چاپ مقاله در مجلات دانشگاه آزاد اسلامی ندارد.
  2. دانشجویان دکتری تخصصی رشته های زیرمجموعه علوم پایه، فنی و مهندسی، کشاورزی و منابع طبیعی جهت انجام فرآیند پیش دفاع متمرکز می توانند با ارائه مقاله علمی- پژوهشی در فرآیند پیش دفاع متمرکز شرکت نمایند.
  3. بند 2 بخشنامه شماره 33038/30 مورخ 21/7/99 به قوت خود باقی است و دانشجو تنها با ارائه مقاله در مجله Q1 می تواند بدون ارائه مقاله دوم نسبت به دفاع و تسویه حساب اقدام نماید.
  4. برای شرکت در فرآیند پیش دفاع متمرکز باید یک سال از تاریخ تصویب پروپوزال در شورای گروه آموزشی سپری شده باشد.

لینک دانلود بخشنامه:
http://iaurmia.ac.ir/upload/FileManager/8_%d9%85%d8%aa%d9%85%d9%85%20%d8%a8%d8%ae%d8%b4%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87%20%d8%af%d9%81%d8%a7%d8%b9%20%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1%db%8c%20%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5%db%8c-17-3-1400.pdf

طبقه بندی خبری:
پژوهشی