کارگاه 《تبیین بخشنامه های پیش دفاع و دفاع دکتری تخصصی》 1399/12/16


کارگاه 《تبیین بخشنامه های پیش دفاع و دفاع دکتری تخصصی》 باهدف آشنایی دانشجویان دکتری تخصصی و اساتید راهنما و مشاور با
شرایط و نحوه برگزاری جلسات پیش دفاع متمرکز، چگونگی کسب کفایت دستاورد علمی، شرایط مقالات مورد قبول در مرحله پیش دفاع و دفاع و ...
به صورت مجازی برگزار خواهد شد.
 
تاریخ برگزاری: ۹۹/۱۲/۱۸
ساعت برگزاری: ۱۱
شناسه کلاس: 2856035
گذرواژه: a123456
 
https://daanaan.daan.ir
 
 
《معاونت پژ‌وهش و فناوری واحد ارومیه》
طبقه بندی خبری:
پژوهشی