درخشش نام عضو هیأت علمی واحد ارومیه در فهرست دانشمندان دو درصد برتر دنیا 1399/09/16آقای دکتر محمد مصدری عضو هیأت علمی گروه مهندسی کامپیوتر واحد ارومیه از سوی مؤسسه SCOPUS در فهرست دانشمندان دو درصد برتر دنیا قرار گرفت.
 
فهرست دانشمندان دو درصد برتر توسط محققان دانشگاه استنفورد با بررسی و ارزیابی استنادات داده های پایگاه اسکوپوس (بر اساس شاخص های استنادی استاندارد بر اساس تولیدات علمی سال  2019) ارائه و در تاریخ 16 اکتبر 2020 در مجله Plos Biology منتشر شده است.

https://journals.plos.org/plosbiology/article/file?id=10.1371/journal.pbio.3000918&type=printable
 
درخشش نام این استاد فرهیخته را در فهرست دانشمندان دو درصد برتر برتر دنیا را خدمت ایشان و خانواده بزرگ دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه تبریک گفته و از خداوند متعال استمرار موفقیت ایشان را خواستاریم.

«معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه»

طبقه بندی خبری:
پژوهشی