لزوم ارائه مدارک جهت صدور مجوز پیش دفاع 1399/11/18به اطلاع آن دسته از دانشجویان مقطع دکتری تخصصی که تاریخ پذیرش مقاله آنها بعد از 99/10/15 می باشد، می رساند:
به دلیل لزوم انجام پیش دفاع متمرکز (اولین دوره در سال 1400: اردیبهشت ماه)  ضروری است  بر اساس شیوه نامه جدید، مدارک ذیل را حداکثر تا 15 فروردین 1400 در سامانه پژوهشیار (مرحله 6)  بارگذاری گردیده و تا پایان وقت اداری 1400/1/31 در مرحله 9 سامانه پژوهشیار قرار گیرند.
1- ارائه پذیرش/چاپ یک مقاله در نشریات معتبر با تأیید استاد راهنما، مشاور و مدیرگروه
2- ارائه گواهی قبولی در آزمون جامع
3- ارائه گواهی قبولی در آزمون زبان
4- تأیید رساله توسط استاد راهنما، مشاور و شورای گروه (فرم تکمیل شده اعلام آمادگی پیش دفاع)

طبقه بندی خبری:
پژوهشی