لزوم ارائه مدارک جهت صدور مجوز پیش دفاع 1399/09/25به اطلاع آن دسته از دانشجویان دکترا که قصد دارند تا پایان ترم جاری از رساله خود دفاع نمایند می رساند با توجه به صدور مجوز پیش دفاع از طرف سازمان مرکزی بر اساس شیوه نامه جدید لازم است مدارک ذیل را حداکثر تا مورخ 99/9/26 به اداره پژوهش دانشگاه تحویل نمایند.
1- ارئه پذیرش/چاپ یک مقاله در نشریات معتبر
2- نمره قبولی امتحان جامع و آزمون EPT

امکان برگزاری جلسه پیش دفاع دانشجویانی که مدارک خود را بعد از تاریخ مقرر ارائه نمایند تا قبل از اردیبهشت ۱۴۰۰ میسر نخواهد بود.

طبقه بندی خبری:
پژوهشی