شرایط دفاع از رساله دکترای تخصصی بر اساس بخشنامه های سابق بدون پیش دفاع متمرکز 1399/11/18


بسمه تعالی

قابل توجه  دانشجویان دوره دکتری تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه

بر اساس «متمم بخشنامه برگزاری جلسات پیش دفاع متمرکز/ دفاع رساله های دکتری تخصصی»  به شماره 30/58072 مورخ 99/11/14، دانشجویانی که تا تاریخ 99/10/15 پذیرش یا چاپ مقاله معتبر مطابق با بخشنامه های سال ورود خود را اخذ نموده باشند و کفایت دستاوردهای رساله ایشان به تایید استاد راهنما، مشاور و شورای گروه رسیده و در سامانه پژوهشیار ثبت و اخذ کد شده باشد، می توانند به شرط انجام پیش دفاع حداکثر تا تاریخ 99/12/20 از رساله خود دفاع نمایند.

چنانچه تاریخ دفاع دانشجو از 99/12/01 تا 99/12/20 باشد، دانشجو موظف به ثبت نام نیمسال دوم و پرداخت شهریه می باشد.

دانشجویان مشمول خدمت سربازی در صورت نداشتن منع نظام وظیفه تا تاریخ 99/11/30، مشمول این بخشنامه می شوند.
 
 
طبقه بندی خبری:
پژوهشی