بخشنامه جدید دفاع از رساله دکتری تخصصی صادر گردید 1398/12/13🔸🔸🔸بخشنامه جدید دفاع از رساله دکترای تخصصی صادر شد.
🔹 در بخشنامه جدید 《دفاع از رساله دکترای تخصصی》 برخی از تعهدات دانشجویان در خصوص مقالات مستخرج از رساله برای اخذ مجوز پیش دفاع، دفاع و همچنین تسویه حساب تغییر یافته است.
🔹🔹این بخشنامه برای تمامی دانشجویان مقطع دکتری تخصصی (همه ورودی ها) از تاریخ ۹۹/۲/۱ قابل اجرا می باشد.
طبقه بندی خبری:
پژوهشی