فراخوان سی و سومین جشنواره بین المللی خوارزمی 1398/03/12



فراخوان سی و سومین جشنواره بین المللی خوارزمی

برای ارایه طرح به سامانه جشنواره به نشانی www.khwarizmi.ir مراجعه فرمایید.
طبقه بندی خبری:
پژوهشی