کتاب «تحلیل تاریخی رمان همسایه ها و داستان یک شهر» آقای دکتر عباس باقی نژاد، برگزیده «جایزه کتاب سال استان آذربایجان غربی» شد. 1398/02/09
کتاب «تحلیل تاریخی رمان همسایه ها و داستان یک شهر» آقای دکتر عباس باقی نژاد عضو هیأت علمی گروه ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه، برگزیده «جایزه کتاب سال استان آذربایجان غربی» شد.
ضمن تبریک این توفیق به آقای دکتر عباس باقی نژاد، تداوم حضور چشمگیر ایشان را در عرصه نشر آثار فاخر آرزومندیم.


«معاونت پژوهش و فناوری دنشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه»
طبقه بندی خبری:
پژوهشی