تمدید فراخوان هفته پژوهش و فناوری سال 97 1397/09/07تمدید فراخوان هفته پژوهش و فناوری سال 97 تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 97/9/12 در بخش های:
1. پژوهشگر برتر
2. مقاله برتر
3. پایان نامه برتر
4. اختراع برتر

شرایط و مدارک لازم شرکت در فراخوان
طبقه بندی خبری:
پژوهشی