دسترسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه به پایگاه Taylor and Francis 1396/01/15


 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه به مدت سه ماه و به صورت آزمایشی به پایگاه علمی Taylor and Francis دسترسی یافته است.
میزان استفاده پژوهشگران ارجمند از پایگاه مذکور، معاونت پژوهش و فناوری واحد را در مسیر تلاش برای ایجاد دسترسی دائمی به پایگاه علمی Taylor and Francis یاری خواهد نمود.

فهرست موضوعات تخصصی تحت پوشش در پایگاه Taylor and Francisمعاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه
طبقه بندی خبری:
پژوهشی