اسامی پذیرفته شدگان نهایی ذخیره زیر گروه پزشکی اعلام شد 1397/07/16


اسامی پذیرفته شدگان نهایی ذخیره زیرگروه پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه اعلام شد دانشجویان پذیرفته شده می توانند جهت تکمیل پرونده خود همراه مدارک لازم به دانشکده علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه مراجعه نمایند.از سایر عزیزانی که نام آنها در لیست ذخیره ها موجود بود ولی در این لیست قرار ندارند خواهشمند است در این خصوص از مراجعه به دانشگاه خودداری فرمایند