تمدید ثبت نام مقطع کارشناسی پیوسته و ناپیوسته دانشگاه آزاد اسلامی 1396/11/24


سامانه ثبت نام مرکز آزمون در مقطع کارشناسی پیوسته و ناپیوسته دانشگاه آزاد اسلامی به مدت 48 ساعت تمدید شد.