فهرست بخشنامه ها

جهت جستجو اینجا کلیک کنید
ردیف بخشنامهتاریخ بخشنامه دانلودمشاهده جزئیات
1فرم اخذ 24 واحد درسی ترم آخر  دانلود مشاهده جزئیات
2فرم اخذ 24 واحد درسی معدل الف  دانلود مشاهده جزئیات
3فرم اخذ درس بدون پیش نیازترم آخر  دانلود مشاهده جزئیات
4فرم اخذ درس پیشنیاز بصورت همنیاز  دانلود مشاهده جزئیات
5فرم اخذ درس در قالب ماده 55  دانلود مشاهده جزئیات
6فرم ارجاع مشکل آموزشی به حوزه آموزش کل  دانلود مشاهده جزئیات
7فرم ارجاع موراد آموزشی به شورای آموزشی  دانلود مشاهده جزئیات
8فرم ارجاع موراد آموزشی به کمیسیون آموزشی  دانلود مشاهده جزئیات
9فرم اعتراض به نمره درس  دانلود مشاهده جزئیات
10فرم درخواست پروژه پایانی  دانلود مشاهده جزئیات
1 2