آگهی فراخوان شرکت در مناقصه کفپوش سالن ورزشی
آگهی مناقصه عمومي دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه در نظر دارد خرید و نصب کفپوش سالن ورزشی خود به متراژ1487 مترمربع را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران و شرکت‌های واجد شرایط واگذار نماید. لذا از کلیه شرکت‌های تولید کننده کفپوش ایرانی، دعوت می‌شود جهت خرید اسناد مناقصه به دفتر امور حقوقی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه مراجعه ویا از طریق وب سایت دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه به آدرس( iaurmia.ac.ir ) اقدام به خرید اسناد نمایند. میزان سپرده يا ضمانتنامه شرکت در مناقصه، معادل مبلغ 200/000/000 ريال، هزینه خرید اوراق مناقصه 2/000/000 ريال،طي فيش واریزی به شماره حساب سیبا 0108633727007 بانک ملی ایران شعبه دانشگاه در وجه دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه و مدت انجام موضوع مناقصه دوماه شمسی است. متقاضیان می توانند نسبت به بازدید محل بصورت حضوری اقدام نمایند.ضمناً هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می‌باشد. کلیه پیشنهادات واصله حداکثر تا روز دوشنبه مورخ 07/04/1400 توسط کمیسیون معاملات واحد ارومیه بازگشایی و متعاقباً برنده اعلام می گردد. ضمناً متقاضیان شرکت در مناقصه که اسناد مناقصه را از طریق سایت دانشگاه دریافت می نمایند لازم است فیش واریزی خرید اسناد را الزاماً در بازه زمانی 23/03/1400 لغایت 29/03/1400 واریز نمایند. بدیهی است به پیشنهادات واصله ای که فیش واریزی خرید اسناد آنها خارج از بازه زمانی معین شده باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد و متقاضی حق هیچگونه اعتراضی در این خصوص نخواهد داشت.
حداکثر زمان فروش اسناد توسط امور حقوقی دانشگاه: روز شنبه 29/03/1400
حداکثر زمان عودت اسناد به دبیرخانه دانشگاه: تا پایان ساعت 14 روز شنبه 05/04/1400

دانشگاه در رد یا قبول پیشنهادات و انعقاد قرارداد مختار است و کلیه پیشنهادات مبهم و مشروط مردود خواهد بود. شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول اختیارات و تکالیف دستگاه مناقصه گزار است
اسنادمناقصه و پیش قرارداد را می توانید از لینک زیر دانلود نمایید:

اسناد مناقصه

پیش قراردادآدرس: ارومیه-کیلومتر2 جاده سلماس-مجتمع شماره3دانشگاه آزاد اسلامی
تلفن:31803362-044
 
تاریخ
1400/03/22
مجموعه
حقوقی
فایل