حمایت از رساله ها و پایان نامه ها توسط شرکت شهرک های صنعتی استان آذربایجان غربی
شرکت شهرک های صنعتی استان آذربایجان غربی در نظر دارد از تعداد محدودی از رساله های دکتری و پایان نامه های کارشناسی ارشد در سال 1400 حمایت نماید.

دانشجویان متقاضی می توانند با معرفی نامه دانشگاه، عناوین پروژه های خود را جهت بررسی و اخذ تاییدیه به شرکت شهرک های صنعتی استان ارسال نمایند.

 
تاریخ
1400/01/30
مجموعه
پژوهش
فایل