طرح مشوق بیمه کارفرمایی

اهداف طرح:

1)کاهش هزینه بکارگیری نیروی کار جدید برای کارفرما

2)حمایت از ارتقاء تولید داخلی و رقابت پذیری در بنگاههای اقتصادی

3)ارتقاء سطح سرمایه انسانی کارگاه های فعال بخش خصوصی و تعاونی در مناطق کم برخوردار


شرایط برخورداری کارفرما ازمشوق بیمه ای:


کلیه کارفرمایان کارگاهها ومؤسسات درصورت داشتن شرایط زیر و درصورت بکارگماری نیروی  کارجدید مشمول بهره مندی از یارانه دستمزد حداکثربه مدت 12 ماه خواهندبود.

1)دارای مجوزفعالیت ازمراجع رسمی کشور

2)دارای کد بیمه کارگاهی

3)ثبت نام درسامانه به آدرس :

https://pyd.mcls.gov.ir

شرایط احرازنیروی کارجدید:

1)دارای مدرک تحصیلی دیپلم  و بالاتر

2)حداکثر 37 سال سن(مدت زمان خدمت وظیفه به حداکثرسن افراد ذکوراضافه میشود.)

3)ثبت نام درسامانه
سایرشرایط:

1)سقف بهره مندی هر کارگاه برای استفاده از طرح یارانه دستمزذ حداکثر تا پنج برابر میانگین لیست نیروهای بیمه شده نزد سازمان تامین اجتماعی در 12 ماه گذشته است 

تبصره: بنگاه می تواند همزمان از همه طرحهای تشویقی کارفرمایان ذیل برنامه اشتغالزا ( یارانه دستمزد ، مشوق بیمه ای ، معافیت بیمه ای ، کارورزی ) برای متقاضیان کار ثبت نامی در سامانه های مربوطه استفاده نمایند

2)میزان یارانه دستمزد معادل 30درصد حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار بوده که پس از ارسال اسامی افراد به تامین اجتماعی محاسبه و به حساب کارفرما واریز می گردد.

3) برای زنان سرپرست خانوار بیکار متقاضی رعایت شرط سنی 45 سال تعیین می گردد.

برای کسب اطلاعات بیشتر با ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان ها ویا با شماره تلفن زیرتماس حاصل فرمایید :04433434093 داخلی 430

مدیریت کارآفرینی واشتغال

    اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان

 


تاریخ
1399/09/15
مجموعه
فناوری اطلاعات
فایل