بازگشت به تحصیل پذیرفته شدگان/دانشجویان غیرپزشکی
بدینوسیله تسری بخشنامه شماره 30/43242 مورخ 98/07/20 در خصوص ادامه تحصیل پذیرفته شدگان/دانشجویان غیرپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی که به دلالیل مختلف از ادامه تحصیل باز مانده اند از جمله ترک تحصیل کرده، عدم مراجعه داشته و یا در صورت قبولی ثبت نام ننموده اند و یا انصراف داده اند در صورت مراجعه از تاریخ 1399/07/01 لغایت 1400/06/31 ، ثبت مرخصی بدون احتساب در سنوات در نیمسال/نیمسالهای عدم مراجعه بلامانع می باشد. متن کامل بخشنامه را  در لینک زیر ببینید.
تاریخ
1399/07/27
مجموعه
فناوری اطلاعات
فایل