زمانبندی آموزشی جدید ترم تابستان و مهر سال 99 اعلام شد
زمانبندی آموزشی جدید برای ترم تابستان و ترم مهرماه 99 به شرح ذیل اعلام شد

تاریخ
1399/06/01
مجموعه
فناوری اطلاعات
فایل