وام تامین شهریه تحصیلی
به اطلاع كليه دانشجويان محترم مي رساند كه
سامانه صندوق رفاه وزارت علوم به آدرس bp.swf.ir
و سامانه جامع دانشگاه آزاد (ساجد) به آدرس sajed.iau.ir
 جهت درخواست وام تامين شهريه فعال بوده و تمامي دانشجويان مي توانند درخواست وام خود را ثبت نمايند.
صندوق رفاه دانشجويي
تاریخ
1398/09/26
مجموعه
صندوق رفاه
فایل