حمایت از اعضاء هیأت علمی و دانشجویان در دریافت خدمات آزمایشگاهی

 
شبكه آزمايشگاهي فناوري هاي راهبردي معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري، با ارائه طرح هاي تخفيف در قالب «يارانه دريافت خدمات آزمايشگاهي» از طريق باشگاه مشتريان شبكه آزمايشگاهي فناوري هاي راهبردي، از اعضاء هيأت علمي و دانشجويان حمايت مي كند.
اطلاعات بيشتر در سامانه شبكه به نشاني زیر در دسترس می باشد.
https://labsnet.ir
 

تاریخ
1398/07/16
مجموعه
پژوهش
فایل