تمدید مهلت دفاع از پایان نامه/ رساله در نیمسال دوم 98-97
بر اساس بخشنامه شماره 30/33273 مورخ 98/6/16 برگزاری جلسات دفاع از پایان نامه/ رساله تا تاریخ 98/6/31 مشروط به :
1. نداشتن منع آموزشی
2. تأیید استاد راهنما و شورای تخصصی گروه آموزشی مبنی بر اتمام و برآورده شدن تمامی اهداف پایان نامه
3. تحویل نسخه نهایی و تأیید شده پایان نامه/ رساله به امور پایان نامه دانشکده مربوطه
4. داشتن کد پایان نامه

تمدید شد.
تاریخ
1398/06/20
مجموعه
پژوهش
فایل