اولویت پژوهشی اداره کل ثبت احوال استان آذربایجان غربی در سال 98
بسمه تعالی

عنوان طرح پژوهشی دارای اولویت اداره کل ثبت احوال استان آذربایجان غربی در سال 98:
«بررسی تطبیقی گذار باروری و سالخوردگی جمعیت در استان»

لازم است اعضاء هیأت علمی پرپوزال خود را تا تاریخ 98/5/28 تکمیل و به اداره کل ثبت احوال استان ارسال فرمایند.
کاربرگ طرح پژوهشی (پروپوزال) در آدرس 
www.sabteahval-ag.ir
قابل مشاهده می باشد.
تاریخ
1398/05/19
مجموعه
پژوهش
فایل