اولویت های مصوب ستاد مبارزه با مواد مخدر برای پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله های دکتری در سال 98
بسمه تعالي
 
.اولويت هاي مصوب ستاد مبارزه با مواد مخدر براي پايان نامه هاي كارشناسي ارشد و رساله هاي دكتري در سال98 به پيوست درج گرديده است
ضمناً اولويت هاي مذكور از سايت ستاد مبارزه با مواد مخدر به آدرس
www.dchq.ir
.قسمت تحقيقات و آموزش 
قابل دسترسي مي باشند
 

تاریخ
1398/05/01
مجموعه
پژوهش
فایل