اقتصاد مرز
تجارت موتور رشد و توسعه کشورهاست و کشورهای در حال توسعه برای پیشرفت لازم است به دنبال حضوری جدی تر در تجارت جهانی باشند. از جمله روش های نقش آفرینی در تجارت جهانی، گسترش مبادلات بین مناطق مرزی است.
مناطق مرزی دورترین مناطق پیرامونی از مرکز می باشند، به همین دلیل عقب مانده ترین و محرومترین مناطق هستند. توسعه نامتوازن بخش های اقتصادی، اجتماعی، اکولوژیکی و همچنین عدم تعادل های منطقه ای به این محرومیت منجر شده است. توسعه مناطق مرزی این امکان را به وجود می آورد که از هزینه های روانی و اقتصادی مهاجرت اجتناب شود و منابع طبیعی و تجهیزات سرمایه ای و زیرساخت های اجتماعی مورد بهره برداری قرار گیرد.
یکی از گام های موثر برای نگهداشت جمعیت و ایجاد اشتغال در مناطق مرزی ایجاد تجارت مرزی است که نتایج تحقیقات نشان از اثرات مثبت اقتصادی آن از جمله افزایش اشتغال، کاهش فقر، افزایش درآمد و کاهش تمایل مهاجرت ساکنان مناطق مرزی به جاهای دیگر است.
در واقع اقتصاد مناطق مرزی خود می تواند نقش اساسی در ترقی، پیشرفت و توسعه اقتصادی، بهبود استانداردهای زندگی مردم، توزیع مناسب درآمد و همگرایی اقتصادی نواحی مرزی داشته باشد و بستر تهیه مواد اولیه برای مراکز تولیدی و همچنین دریچه ای برای صادرات محصولات تولیدی و فضایی راهبردی در فرایند توسعه کشور به شمار می رود.
با توجه به اینکه استان آذربایجانغربی دارای مرزهای مختلف ویژه ای از جمله نزدیکی به ترکیه به عنوان دروازه اروپا، نزدیکی به کردستان عراق و کشورهای آسیای مرکزی می باشد. در نظر است یک کارگروه از اساتید و دانشجویان در این خصوص تشکیل گردد. تا با استفاده از مزیت های نسبی، مسائل مختلف جغرافیایی- اقتصادی، سیاسی، استفاده حداکثری از قابلیت های محیطی در فرایند توسعه این مناطق، گسترش همکاری های اقتصادی و مبادلات بازرگانی میان کشورهای همسایه، جذب سرمایه گذاران خارجی، جذب گردشگران داخلی و خارجی و وقوف به امکانات بالقوه تجاری و گشودن باب مراودات تجاری با آنها، شناسایی و بررسی شود.
در این راستا و پیرو مذاکرات صورت گرفته با مسئولین محترم سازمان مرکزی دانشگاه و جلب حمایت های مادی و معنوی آنها، دانشگاه آزاد اسلامی استان آذربایجانغربی در نظر دارد نسبت به ایجاد کارگروه ویژه اقدام نماید. و لذا از کلیه اساتید محترم و دانشجویان عزیز دعوت بعمل می آید در صورت تمایل به همکاری در این زمینه، آمادگی خود را با شماره تماس 33444042 و 33453371 آقای رادی اعلام نمایند.
تاریخ
1398/04/11
مجموعه
برنامه ریزی
فایل