انتشار آزاد فیلم سمینارها و کارگاههای آموزشی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
انتشار آزاد فیلم سمینارها و کارگاههای آموزشی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
 
به اطلاع می رساند پژوهشگاه ارتباطاتو فناوری اطلاعات در راستای انتشار آزاد اطلاعات، اقدام به انتشار فیلم سمینارها و کارگاههای آموزشی برگزار شده توسط این پژوهشگاه در سایت seminar.itrc.ac.ir نموده است.
تاریخ
1398/01/24
مجموعه
پژوهش
فایل