طرح تحقیقی «ساخت وسیله برای حمل مصدومین»- اولویت تحقیقاتی فرماندهی مرزبانی استان آذربایجان غربی

قابل توجه پژوهشگران ارجمند

فرماندهي مرزباني استان آذربايجان غربي در موضوع «ساخت وسيله براي حمل مصدومين» در قالب طرح پژوهشي
اعلام نياز نموده است.
جزئيات و شرايط طرح تحقيقاتي مذكور به پيوست درج گرديده است.

دانلود«معاونت پژوهش و فناوري واحد اروميه»
تاریخ
1397/11/07
مجموعه
پژوهش
فایل