آخرین مهلت دفاع از پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری
بسمه تعالی
به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند آخرین فرصت اخذ مجوز برگزاری جلسات دفاع از پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری حداکثر تا روز چهارشنبه مورخ 97/10/12 می باشد و آخرین فرصت برگزاری جلسات دفاع برای دانشجویان مشمول (دارای مشکل نظام وظیفه) حداکثر تا تاریخ 30 دی ماه و برای سایر دانشجویان حداکثر تا روز پنجشنبه مورخ 97/11/12 خواهد بود. با توجه به شروع امتحانات از 15 دی ماه و حضور کارشناسان آموزش در برگزاری امتحانات، به درخواست های بعد از تاریخ 12 دی ماه ترتیب اثر داده نخواهد شد.

«معاونت پژوهش و فناوری واحد ارومیه»
تاریخ
1397/10/02
مجموعه
پژوهش
فایل