آخرین مهلت دفاع از پایان نامه های کارشناسی ارشد
 
بسمه تعالی
به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند آخرین فرصت اخذ مجوز برگزاری جلسات دفاع از پایان نامههای کارشناسی ارشد و دکتی حداکثر تا روز چهارشنبه مورخ 97/10/12 می باشد و آخرین فرصت رگزاری جلسات دفاع برای دانشجویان مشمول (دارای مشکل نظام وظیفه) حداکثر تا تاریخ 30 دی ماه و برای سایر دانشجویان حداکثر تا روز پنجشنبه مورخ 97/11/12 خواهد بود. با توجه به شروع امتحانات از 15 دی ماه و حضور کارشناسان آموزش در برگزاری امتحانات، به درخواست های بعد از تاریخ 12 دی ماه ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 
«معاونت پژوهش و فناوری واحد ارومیه»
تاریخ
1397/09/24
مجموعه
پژوهش
فایل