فراخوان دومین جشنواره «ترویج علم در پایان نامه های دانشجویی»

مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور در راستای کاهش شکاف بین علم و جامعه و ترویج دستاوردهای حاصله از پایان نامه های دانشجویی در نظر دارد «جشنواره دانشجویی ترویج علم در پایان نامه های دانشجویی» را برگزار نماید.
جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور www.nrisp.ac.ir مراجعه فرمایید.معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه
تاریخ
1397/07/28
مجموعه
پژوهش
فایل