فراخوان چاپ مقاله در فصلنامه «گفتمان اجتماعی انقلاب اسلامی»

فصلنامه «گفتمان اجتماعی انقلاب اسلامی» که توسط پژوهشکده علوم اجتماعی و انقلاب انتشار می یابد، اقدام به فراخوان مقاله به شرح فایل پیوستی نموده است.

این مجله، قرار گرفتن در سطح علمی پژوهشی را در دستور کار خود دارد.

فایل فراخوان

 
تاریخ
1397/03/12
مجموعه
پژوهش
فایل