تمدید ثبت نام مقطع کارشناسی پیوسته و ناپیوسته
سامانه ثبت نام مرکز آزموندر مقطع کارشناسی پیوسته و ناپیوسته دانشگاه آزاد اسلامی به مدت 48 ساعت تمدید شد.
تاریخ
1396/11/24
مجموعه
روابط عمومی
فایل