برگزاری سومین جشنواره ملی شناسایی و توانمندسازی ایده های برگزیده (شتاب)

برگزاری سومین جشنواره ملی شناسایی و توانمندسازی ایده های برگزیده (شتاب) در هفته پژوهش و فناوری 

توسط پارک علم و فناوری استان آذربایجان غربی

شتاب
تاریخ
1396/08/03
مجموعه
پژوهش
فایل