برگزاری پنجمین نمایشگاه و جشنواره نوآوری و فناوری ربع رشیدی
برگزاری پنجمین نمایشگاه و جشنواره نوآوری و فناوری ربع رشیدی

جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس www.rinotex.ir مراجعه فرمایید.

rinotex2017
تاریخ
1396/07/30
مجموعه
پژوهش
فایل