تصویب سه مرکز تحقیقاتی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه
 
با یاری باریتعالی، با حمایت ریاست محترم دانشگاه جناب آقای دکتر عزیز جوانپور هروی و  پس از زحمات بیش از یک سال معاونت ارجمند پژوهش و فناوری واحد جناب آقای دکتر پژمان محمدی، مجوزسه مرکز تحقیقاتی  کسب گردید:
مرکز تحقیقاتی «روانشناسی»
مرکز تحقیقاتی «مایکروویو و آنتن»
مرکز تحقیقاتی «هوش مصنوعی-اتوماسیون داده های کلان»

 
امید است در پرتو عنایت حضرت حق، اهداف متعالی مراکز تحقیقاتی با همفکری، همسویی و تعامل سازنده و ارزنده پژوهشگران گرامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه، محقق گردد.

تاریخ
1396/05/31
مجموعه
پژوهش
فایل