آگهی مناقصه عمومی سلف سرویس دانشگاه آزاد ارومیه
دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه در نظر دارد کلیه امور مربوط به تهیه مواد اولیه، طبخ و توزیع غذا در محل سلف سرویس خود را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران و شرکت های واجد شرایط واگذار نماید
 
متن کامل اطلاعیه را از اینجا دانلود نمایید
تاریخ
1396/06/01
مجموعه
حقوقی
فایل