فعالسازی فرم ارزشیابی اساتید توسط دانشجویان در سیستم آموزش
فرم ارزشیابی اساتید توسط دانشجویان در سیستم آموزش فعال گردید .
دانشجویان عزیز بایستی نسبت به تکمیل فرم مربوطه در سیستم آموزش اقدام نمایند.

لینک سیستم آموزش: http://amozesh.iaurmia.ac.ir/login.aspx
تاریخ
1396/05/31
مجموعه
آموزشی
فایل