فعالسازی لینک کارت ورود به جلسه امتحان نیمسال تابستان
لینک کارت ورود به جلسه امتحان نیمسال تابستان از طریق سیستم آموزشی واحد ارومیه، فعال گردید 

 www.amozesh.iaurmia.ac.ir 

دانشجویان عزیز از طریق لینک بالا می توانند نسبت به اخذ کارت ورود به جلسه امتحان اقدام نمایند.

معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی 
تاریخ
1396/05/30
مجموعه
آموزشی
فایل