دسترسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه به پایگاه Taylor & Francis
دسترسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه به پایگاه Taylor & Francis

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه به صورت آزمایشی و به مدت 3 ماه به پایگاه Taylor & Francis دسترسی یافته است. میزان استفاده پژوهشگران ارجمند از پایگاه علمی مذکور معاونت پژوهش و فناوری واحد را در روند ایجاد دسترسی دائمی یاری خواهد نمود.

معاونت پژوهش و فناوری واحد ارومیه
تاریخ
1396/01/15
مجموعه
پژوهش
فایل